Informační kampaň „Přes překážky“ zvyšuje informovanost široké veřejnosti o situaci osob se zdravotním postižením v (OZP) zemích globálního Jihu.
Různými formami zdravotního postižení je na celém světě zasažena více než 1 miliarda lidí, kteří tvoří přibližně 15 % světové populace. Každá osoba se zdravotním postižením musí denně překonávat řadu překážek fyzického nebo sociálního charakteru. 80 % osob se zdravotním postižením žije v zemích globálního Jihu. Zmiňované překážky zde nabývají jiných rozměrů, než jsme zvyklí z Česka. Pro představu, 10 % dětí se zdravotním postižením v zemích globálního Severu nemá přístup ke vzdělání. V zemích globálního Jihu je dětí se zdravotním postižením bez možnosti navštěvovat školu 90 %. Bez vzdělání je obtížné získat práci, která by zajistila důstojný život. A na důstojný život má právo každý člověk.

Informační kampaň je cílena na širokou veřejnost. Jsou to právě jednotliví občané, kteří svými názory ovlivňují obsah politických rozhodnutí. Jedině široká veřejnost může svými postoji zajistit, že jsou práva osob se zdravotním postižením tak, jak jsou definována v Konvenci o právech osob se zdravotním postižením OSN skutečně naplňována. Dále kampaní upozorňujeme na spojitost mezi postižením a chudobou, protože různé formy postižení vznikají často v důsledku chudoby nebo jsou její přímou příčinou.

Kampaň je realizována neziskovou organizací SVĚTLO PRO SVĚT v rámci projektu „Za inkluzivní rozvoj“, spolufinancovaného Českou rozvojovou agenturou.