Cyklon v Mosambiku

V polovině března 2019 tropický cyklon Idai způsobil rozsáhlé škody v oblasti východní Afriky.

Stovky lidí přišlo o život, více než půl milionu o přístřeší. 

Nejhůře bylo postižené okolí mosambického města Beira. Světlo pro svět – Light for the World má v Beiře několik desítek zaměstnanců, kteří realizují ve spolupráci s místními partnery zdravotnické rehabilitační programy a v Ústřední nemocnici (Central Hospital Beira) pomáhají zajišťovat provoz očního oddělení. Nemocnice byla silně poškozena. 

Na opravu nemocnice a okamžitou pomoc pro postižené jsme vyhlásili sbírku "Mosambik volá o pomoc." Předem děkujeme za váš dar.

 Obnova kliniky v Beiře

Poslední patra naší oční kliniky byla vážně poškozena. Vzhledem k tomu, že jde o novou budovu, patří k těm méně postiženým. Mezi nejhůře postižené naopak patří oddělení pro novorozence, ve kterém během bouře zemřelo 5 nově narozených dětí. A jen v areálu nemocnice bylo více než 100 dalších obětí.

Spolu s našimi stesterskými organizacemi v Evropě jsme na okamžitou pomoc vyčlenili prostředky ve výši 270 000 Euro, tedy téměř 7 milionu Kč. Finanční prostředky nebudou použity jen na obnovu oční kliniky, ale i na okamžitou pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel, postižených cyklónou.

Pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel po katastrofě

Podle našich dlouhodobých zkušeností  patří lidé s postižením při humanitárních katastrofách mezi nejohroženější skupiny. Kvůli svému hendikepu se často dostanou k humanitární či lékařské pomoci až jako úplně poslední. „Podle našich posledních zpráv se v Beiře a bezprostředním okolí nachází cca 7500 takovýchto osob, mezi nimi například osoby nevidomé, slabozraké, imobilní, přestárlé nebo i děti, které při katastrofě přišly o své rodiče či opatrovníky. Právě na tyto osoby se vyčleněná pomoc Světla pro svět bude soustředit,“ vysvětluje Ondřej Lukáš, PR Manažer pražské kanceláře společnosti Světlo pro svět.

Vyčleněná okamžitá pomoc bude rozdělena takto:

Částka #1: Nejnutnější oprava a zprovoznění oční kliny v Beiře: EUR 50.000

Čáatka #2: Prostředky pro výjezdy mobilních týmů vyhledávající lidi s postižením a poskytující základní krizovou pomoc EUR 40.000

Čátka #3: Alokace prostředků pro partnerské místní organizace určené pro základní krizovou pomoc všem potřebným osobám EUR 50.000

Částka #4: Prostředky určené na řešení vzniklé situace pro osoby s postižením a jejich rodiny EUR 80.000 

Částka #5 Náklady na začlenění osob s postižením, které musely opustit domov a přesídlit do provizorních středisek ubytování EUR, 50.000

Budeme vděčni za Vaši podporu, touto částkou naše pomoc nekončí, ale jen začíná!