Ke stažení: Publikace

Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních vztahů OSN (UN OCHA) v roce 2015 potřebovalo humanitární pomoc 125 milionů lidí. Humanitární krize – ať již způsobené válečným konfliktem nebo přírodními vlivy – nejhůře dopadají na ty nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Jednu z nejohroženějších skupin obyvatel představují lidé se zdravotním postižením (OZP), kteří tvoří 15 % světové populace.

Tato analýza je věnována ženám se zdravotním postižením v rozvojových zemích. Popisuje jejich současné postavení ve společnosti a navrhuje účastníkům rozhodovacího procesu v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce kroky, kterými je možné podpořit zapojení žen se zdravotním postižením v rozvojových zemích do všech složek společnosti.

Podle odhadů žije na světě mezi 93 a 150 miliony dětí s postižením ve věku 0–14 let. Všechny mají právo na vzdělání přiznané v Deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

cz

Osoby se zdravotním postižením (OZP) v rozvojových zemích mají ztížený přístup ke zdravotním službám, vzdělání a zaměstnání, proto jsou mnohem více ohroženi chudobou. Chudoba je často příčinou i důsledkem jejich postižení.

cz

Vyloučením osob se zdravotním postižením dochází k porušování jejich základních lidských práv (např. práva na vzdělání, práva na přístup k veřejným službám). Společnost tím zároveň přichází o obrovský lidský potenciál, který by mohla využít ke svému rozvoji.

cz

Osoby se zdravotním postižením: proč pracovat na jejich inkluzi? Osoby se zdravotním postižením (dále též OZP) jsou rozmanitou skupinou lidí s různými zkušenostmi, schopnostmi, potřebami a omezeními. Podle odhadů se jedná o 15 % světové populace, což představuje asi 1 miliardu lidí. I proto bývá tato skupina někdy označována jako „největší menšina na planetě“. Nějakou formu zdravotního omezení zažije během svého života, alespoň dočasně, skoro každý člověk. Navíc v důsledku zvyšování střední délky života můžeme očekávat, že osob s postižením bude přibývat. Mnohá postižení totiž vznikají s rostoucím věkem (ztráta zraku, sluchu, pohyblivosti).

cz

Analýza přínosů zavedení konceptu „disability mainstreaming” do koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR

cz