Práva osob s postižením

Martine byla klientkou v jednom z našich projektů komunitní rehabilitace. Úspěšně ukončila školu a stala se učitelkou. Dnes pracuje ve škole, která je napojena na jiný projekt komunitní rehabilitace Světla pro svět.

Martine Bilgo dává interview Foto: M.Bron

Rovná práva

Bojujeme za rovná práva a příležitosti pro osoby s postižením a jejich plné zapojení do společnosti. V inkluzivní společnosti je každý člověk oceněn a vítán. Má přístup ke vzdělání, dostupné lékařské péči, oční péči, rehabilitaci. Má přístup na trh práce. Jednoduše – inkluze a rovná práva pro všechny!

Pracujeme na inkluzivním rozvoji pro osoby s postižením. Snažíme se, aby všechny programy rozvojové spolupráce byly inkluzivní a dostupné pro osoby s postižením. Light for the World Nizozemí se dlouhodobě věnuje této problematice - podporuje jiné neziskové organizace v tom, aby jejich programy byly inkluzivní, testuje inovativní projekty a poskytuje expertní poradenství.

České Světlo pro svět se aktivně podílí na advokačních projektech Light for the World. Ve Zprávě o činnosti je označeno jako Příspěvek na mezinárodní advokační projekty. V roce 2015 náš finanční příspěvek činil 159.279 Kč

Co děláme

  • Prosazujeme práva osob s postižením v mezinárodních a evropských rozvojových strategiích, jako je nové globální Agenda pro udržitelný rozvoj 2030.
  • Provádíme osvětovou činnost o fyzických, sociálních, kulturních a komunikačních bariérách, které brání osobám s postižením v zapojení do společnosti
  • Pomáháme organizacím osob s postižením v našich partnerských zemích, aby jejich hlas byl slyšet

Naše práce je založena na Konvenci OSN o právech osob s postižením. Světlo pro svět na základě této Konvence lobovalo za inkluzivní rozvoj při tvorbě Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, přijaté mezinárodním společenstvím v září 2015.

Společně máme větší sílu: Spolupracujeme s partnery a aliancemi na místní i mezinárodní úrovni. Tak se nám daří ovlivňovat politiku a rozhodovací procesy směrem k inkluzivní společnosti a inkluzivnímu rozvoji. Vzdělání, zdraví, obživa a sociální jistota jsou nejdůležitější pro život člověka, proto musí být rovnocenně dostupné i pro osoby s postižením. 

V partnerských zemích podporujeme místní neziskové organizace a sdružení osob s postižením s cílem znásobit dopad jejich aktivit ve prospěch rovných práv postižených. 

Programme Development Officer

Kontaktní osoba programy: Pavel Pinkava

 

+420 222 362 191
pinkava [at] svetloprosvet.cz

Co děláme

Ouatara po operaci

Nefissa se usmívá. Díky terénnímu výjezdu lékařského týmu Světla pro svět už teď opět zvládá svůj každodenní život. Malý chirurgický zákrok jí umožnil znovu se postarat o své děti.

Roukiatou má šanci vést v budoucnu nezávislý život.

Roukiatou má postižení nohou. Terénní pracovník Světla pro svět jí poskytl podporu a péči, kterou potřebovala. Základ pro to, aby měla budoucnost.

Igliassu si hraje se spolužáky

Ještě před rokem nemohl Igliassu ani chodit. Jednu nohu má příliš krátkou. Díky rehabilitačnímu programu Světla pro svět už ale navštěvuje školu a hraje si s kamarády.