Přeskočit na obsah

Category: Allgemein

Usilujeme o inkluzivní a spravedlivou společnost, ve které mají lidé s postižením svá práva a kde neexistují bariéry.

V inkluzivní společnosti je každý člověk oceněn a vítán. Má přístup ke vzdělání, dostupné lékařské péči, oční péči, rehabilitaci. Má přístup na trh práce. Jednoduše – inkluze a rovná práva pro všechny!

Zwei Kinder mit Behinderung blicken in die Kamera. Einer hält ein Schild mit der Aufschrift:
Shishu Sarothi 2017 Indien © Licht für die Welt

„Už nikdy o nás bez nás.“

To je motto celosvětového hnutí za práva osob se zdravotním postižením.

Kam směřujeme

Jsme přesvědčeni, že vyloučení a diskriminace osob se zdravotním postižením je vždy špatná.

  • Prostřednictvím osvěty usilujeme o inkluzivní a spravedlivou společnost bez překážek, které lidem s postižením brání se plně zapojit.
  • Zvyšujeme povědomí o právech osob se zdravotním postižením v oblastech, na které se zaměřujeme: oční péče, inkluzivní vzdělávání, ekonomická soběstačnost a další.
  • Naše práce je založena OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN CRPD).

Spolupráce na všech úrovních

Udržitelné změny vyžadují silné spojence.

  • Prostřednictvím našich kanceláří v jednotlivých zemích poskytujeme podporu při prosazování práv osob se zdravotním postižením na místní a národní úrovni.
  • Společně s organizacemi osob se zdravotním postižením, nevládními organizacemi a vládami bojujeme za inkluzi v rozvojové spolupráci, při humanitárních akcích i v každodenním životě.
  • Jsme aktivní ve vztahu k regionálním subjektům, mezi které patří Evropská unie, Africká unie, a mezinárodním organizacím.

Pilíře naší práce

Policy: Rights of Persons with Disabilities

pdf – 1 MB

Policy: Gender

pdf – 1 MB

Policy: Partnerships in Programmes

pdf – 1 MB

Policy: Partnerships with Disabled People’s Organisations

pdf – 1 MB

Světlo pro svět bojuje za systém školství, který dá šanci každému a nevylučuje nikoho. Abychom odstranili vyloučení dětí s postižením, chceme zlepšit kvalitu vzdělávání pro všechny.

  • 258 milionů dětí na celém světě nechodí do školy
  • 32,5 milionu z nich představují dětí s postižením z chudých zemí
  • 9 z 10 dětí s postižením nemůže navštěvovat školu
  • 90 % dětského mozku je vyvinuto již ve věku pěti let

Inkluzivní vzdělávání znamená společnou výuku všech dětí na jednom místě s přihlédnutím k individuálnímu potenciálu a potřebám každého dítěte. Tímto způsobem se děti s postižením mohou vymanit z chudoby. Tímto způsobem budou moci vést samostatný život v budoucnu a stát se aktivními členy společnosti. Z inkluzivního vzdělávání přináší prospěch všem dětem, zvyšuje toleranci a pomáhá budovat inkluzivní a tolerantní společnost.

Náš přístup

Rozvoj v raném dětství

První roky života dítěte – od jeho narození do pěti let – jsou často nejdůležitější. Bojujeme za práva i těch nejmenších dětí s postižením. Obhajujeme význam hraní a rodičovské podpory.

Technologie

Spolupracujeme s našimi partnery na využívání moderních technologií, aby se studenti se zdravotním postižením mohli lépe zapojit do výuky. Věříme, že pomůcky – jako jsou tablety nebo audioknihy – mohou zlepšit výsledky žáků ve všech oblastech.

Jít příkladem

Školíme mladé lidi se zdravotním postižením, aby se sami stali učiteli a odborníky v oblasti inkluzivního vzdělávání. Přinášejí do výuky své zkušenosti a působí jako vzory pro ostatní. 

Vzdělávání učitelů

Základním kamenem inkluze jsou učitelé. Světlo pro svět podporuje instituce, které školí učitele a další odborníky v oblasti inkluzivního vzdělávání a zajišťují jejich další rozvoj. Zasazujeme se o větší investice do lidí, kteří dokážou podporovat všechny své žáky, včetně těch se zdravotním postižením.

Krizové situace

Když dojde ke katastrofě, ať už jde o válku, hladomor nebo přírodní neštěstí, je vzdělávání důležitější než kdy jindy. Dodá dítěti stabilitu a lepší šance do života. Ve spolupráci s bašunu partnery se věnujeme inkluzivnímu vzdělávání v mimořádných situacích, abychom zajistili, že žádné dítě nezůstane stranou.

Finance

Naše kampaně na podporu investic do inkluzivního vzdělávání, do rozvoje dětí v raném věku a do pracovníků ve školství jsou založené na faktech. Pomáhají měnit systémy na mezinárodní i národní úrovni. Spolu s klíčovými partnery Světlo pro svět prosazuje, aby vlády i dárci více přispívali na inkluzivní vzdělávání, a dosáhli tak cílů udržitelného rozvoje.

Další informace o inkluzivním vzdělávání

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Policy: Disability Inclusive Education

pdf – 1 MB